English-Vietnamese Dictionary
◊ HORS DE COMBAT
◊oligopod
▫ tính từ
▪ (động vật) ít chân
English-Vietnamese Water Dictionary
◊ DID YOU MEAN OLIGOPOLY?
◊oligopoly
▪ thị trường trong đó có một vài hàng hoá có ảnh hưởng nhưng đều không làm chủ được thị trường.
French-Vietnamese Dictionary
◊ OLIGOPOLE
◊oligopole
▫ danh từ giống đực
▪ (kinh tế) sự thiểu quyền, thị trường ít nhà độc quyền
Daily Updated Dictionary
◊ DID YOU MEAN OLIGOPOLY?
◊oligopoly
▪ thị trường trong đó có một vài hàng hoá có ảnh hưởng nhưng đều không làm chủ được thị trường.