English-Vietnamese Water Dictionary
◊ OLIGOSAPROBLE
◊oligosaproble
▪ (thuộc) vùng nưóc sạch, ít hoại sinh.