English-Vietnamese Dictionary
◊ RECOLONIZATION
◊oliguresis
▫ danh từ
▪ (y học) chứng tiểu ít