English-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN CLAVIER?
◊clavier
▫ danh từ
▪ (âm nhạc) bàn phím
▪ bàn chữ (máy chữ)
English Dictionary
◊ DID YOU MEAN CLAVIER?
clavier
n 1: a bank of keys on a musical instrument [syn: {piano keyboard},
{fingerboard}]
2: a stringed instrument that has a keyboard [syn: {Klavier}]
English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ DID YOU MEAN OLIVINE?
◊olivine
olivin
French-Vietnamese Dictionary
◊ OLIVIER
◊olivier
▫{{olivier}}
▫ danh từ giống đực
▪ ô liu (cây, gỗ)
◦ Plantation d'oliviers đất trồng ô liu
◦ Table d'olivier bàn gỗ ô liu
German-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN BOLIVIEN?
◊Bolivien
▪ {Bolivia}