English-Vietnamese Dictionary
◊ OMNIBUS
◊omnibus /'omnibзs/
▫ danh từ, số nhiều omnibuses
▪ xe ô tô hai tầng
▪ xe buýt
▪ (như) omnibus book
▫ tính từ
▪ bao trùm, nhiều mục đích
▪ nhiều nội dung, gồm nhiều vấn đề, gồm nhiều mục
◦ omnibus bill bản dự luật gồm nhiều mục
English Dictionary
◊ OMNIBUS
omnibus
adj : providing for many things at once; "an omnibus law" [syn: {omnibus(a)}]
n : a vehicle carrying many passengers; used for public
transport; "he always rode the bus to work" [syn: {bus},
{autobus}, {coach}, {charabanc}, {double-decker}, {jitney},
{motorbus}, {motorcoach}]
English Computing Dictionary
◊ DID YOU MEAN MXIBUS?
MXIbus
{Multisystem eXtention Interface Bus}
French-Vietnamese Dictionary
◊ OMNIBUS
◊omnibus
▫ danh từ giống đực
▪ (từ cũ, nghĩa cũ) xe hành khách
▫ tính từ không đổi
▪ (Train omnibus) (đường sắt) tàu chợ (ga nào cũng ghé)
◦ Barre omnibus (điện học) thanh góp
German-Vietnamese Dictionary
◊ OMNIBUS
◊ein Omnibus voll
▪ {a busload of}
◦ das Oberdeck des Omnibus {outside}