English-Vietnamese Dictionary
◊ OMPHALOMESENTERIC
◊omphalomesenteric
▫ tính từ
▪ thuộc dây rốn ▪ màng treo ruột