English-Vietnamese Dictionary
◊ ON-OFF
◊on-off
▪ (máy tính) đóng mở