English-Vietnamese Dictionary
◊ ON-PERIOD
◊on-period
▫ danh từ
▪ thời gian mở máy; chu kỳ làm việc