English-Vietnamese Dictionary
◊ ON-POSITION
◊on-position /'onpз,zi∫n/
▫ danh từ
▪ (kỹ thuật) vị trí làm việc
English Dictionary
◊ DID YOU MEAN APPOSITION?
apposition
n : a grammatical relation between a word and a noun phrase that
follows; "`Rudolph the red-nosed reindeer' is an example
of apposition"
English-Vietnamese Computing Dictionary
◊ DID YOU MEAN POSITION?
◊position
▫position
vị trí
English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ DID YOU MEAN COMPOSITION?
◊composition
cấu tạo, thành phần
English-Vietnamese Water Dictionary
◊ DID YOU MEAN COMPOSITION?
◊composition
▪ Thành phần.
English Computing Dictionary
◊ DID YOU MEAN COMPOSITION?
composition
1. {function composition}.
2. {typesetting}.
(2000-08-16)
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN APPOSITION?
◊apposition
▫ danh từ giống cái
▪ sự áp vào, sự đặt vào, sự dán vào, sự đóng vào
◦ Apposition des scellés sự niêm phong
▪ (ngôn ngữ học) đồng vị ngữ
◦ Mot mis en apposition từ dùng làm đồng vị ngữ
German-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN APPOSITION?
◊die Apposition (Grammatik)
▪ {apposition} sự đóng, sự áp, sự áp đặt vào, sự ghép vào, phần chêm