English-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN NANISM?
◊nanism /'neinizm/
▫ danh từ
▪ chứng lùn
English Dictionary
◊ DID YOU MEAN NANISM?
nanism
n : a genetic abnormality resulting in short stature [syn: {dwarfism}]
French-Vietnamese Dictionary
◊ ONANISME
◊onanisme
▫ danh từ giống đực
▪ (văn học) thói thủ dâm
German-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN ONANIE?
◊die Onanie
▪ {masturbation}