Vietnamese-English Dictionary
◊ ONG CHÚA
◊ong chúa
▪ Queen bee
Vietnamese-French Dictionary
◊ ONG CHÚA
◊ong chúa
▪ reine
Vietnamese-German Dictionary
◊ ONG CHÚA
◊ong chúa
▪ [Queen bee] Bienenkönigin
Vietnamese-Russian Dictionary
◊ ONG CHÚA
◊ong chúa
▪ матка;
▪ маточный
Vietnamese Dictionary
◊ ONG CHÚA
◊ong chúa
▪ Con ong cái, chuyên việc sinh đẻ trong một đàn ong.