English-Vietnamese Dictionary
◊ ONION-GRASS
◊onion-grass /'Δnjзn'kaut∫/ (onion-grass) /'Δnjзn'Δnjзngrα:s/ (onion_twitch) /'Δnjзn'twit∫/
▪ grass) /'Δnjзn'Δnjзngrα s/ (onion_twitch) /'Δnjзn'twit∫/
▫ danh từ
▪ (thực vật học) lúa yến mạch dại