English-Vietnamese Dictionary
◊ ONIONY
◊oniony /'Δnjзni/
▫ tính từ
▪ có hành, có mùi hành
English Dictionary
◊ DID YOU MEAN ONION?
onion
n 1: edible bulb of an onion plant
2: bulbous plant having hollow leaves cultivated worldwide for
its rounded edible bulb [syn: {onion plant}, {Allium cepa}]
3: pungent bulb