French-Vietnamese Dictionary
◊ ONIRISME
◊onirisme
▫ danh từ giống đực
▪ (tâm lý học) mộng thức