French-Vietnamese Dictionary
◊ ONIROLOGUE
◊onirologue
▫ danh từ
▪ (tâm lý học) nhà mộng học