German-Vietnamese Dictionary
◊ ONKEL
◊der Onkel
▪ {uncle} chú, bác, cậu, dượng, người có hiệu cầm đồ
◦ ein angeheirateter Onkel {an uncle by marriage}