English-Vietnamese Dictionary
◊ ONRUSHING
◊onrushing
▫ tính từ
▪ đang xông tới / lao tới
English Dictionary
◊ DID YOU MEAN BRUSHING?
brushing
n 1: the act of brushing your teeth; "the dentist recommended two
brushes a day" [syn: {brush}]
2: the act of brushing your hair; "he gave his hair a quick
brush" [syn: {brush}]
English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ DID YOU MEAN CRUSHING?
◊crushing
sự nghiền, sự đập vụn (nghiền vụn), sự xay