English-Vietnamese Dictionary
◊ ONTOGENETIC
◊ontogenetic /'ontoudЗi'netik/
▫ tính từ
▪ (sinh vật học) (thuộc) sự phát triển cá thể
English Dictionary
◊ ONTOGENETIC
ontogenetic
adj : of or relating to the origin and development of individual
organisms; "ontogenetic development"
English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ DID YOU MEAN EXOGENETIC?
◊exogenetic
(thuộc) ngoại sinh