French-Vietnamese Dictionary
◊ ONZIÈMEMENT
◊onzièmement
▫ phó từ
▪ mười một là