English-Vietnamese Dictionary
◊ OOF
◊oof /u:f/
▫ danh từ
▪ (từ lóng) tiền, của, ngân
 ooecia  ooecium  oof  oof-bird  oofy 
English Dictionary
◊ DID YOU MEAN GOOF?
goof
n : a stupid fool [syn: {fathead}, {jackass}, {goose}, {cuckoo},
{zany}]
v : commit a faux pas or fault [syn: {sin}, {blunder}, {boob}]
English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ DID YOU MEAN ROOF?
◊roof
nóc, vách, mái
English Computing Dictionary
◊ OOF
OOF
{Object-Oriented} {Fortran}. Data items can be grouped into
objects, which can be instantiated and executed in parallel.
Available for {Sun}, {Iris}, {iPSC}, soon for {nCUBE}.
E-mail: .
 oodb  oodbms  oof  oogl  oop 
German-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN DOOF?
◊doof
▪ {bloody} vấy máu, đẫm máu, dính máu, chảy máu, có đổ máu, tàn bạo, khát máu, thích đổ máu, thích giết người bloody minded), đỏ như máu, uộc bloody, hết sức, vô cùng, chết tiệt, trời đánh thánh vật
▪ {gormless} ngu xuẩn, vô ý thức
▪ {stupid} ngu dại, ngu đần, đần độn, ngớ ngẩn, ngẩn người ra, ngây ra, mụ đi, chán, buồn