English-Vietnamese Dictionary
◊ OOGENETIC
◊oogenetic
▫ tính từ
▪ thuộc sự sinh trứng
English Dictionary
◊ DID YOU MEAN ABIOGENETIC?
abiogenetic
adj : originating by abiogenesis
English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ DID YOU MEAN EXOGENETIC?
◊exogenetic
(thuộc) ngoại sinh