English-Vietnamese Dictionary
◊ OOPHORIDIUM
◊oophoridium
▫ danh từ
▪ (sinh vật học) túi bào tử cái