English-Vietnamese Dictionary
◊ OOPLASMIC
◊ooplasmic
▫ tính từ
▪ xem ooplasm, thuộc về chất tế bào trứng