English-Vietnamese Dictionary
◊ OOZE
◊ooze /u:z/
▫ danh từ
▪ bùn sông, bùn cửa biển
▪ nước vỏ sồi (để thuộc da)
▪ sự rỉ nước
▪ nước rỉ ra
▫ ngoại động từ
▪ rỉ ra (ẩm)
▪ đưa ra, phát ra (tin tức)
▫ nội động từ
▪ rỉ ra
▪ (nghĩa bóng) ( out, away) tiết lộ, lộ ra
◦ secret oozed out sự bí mật bị lộ
▪ ( out, away) biến dần mất, tiêu tan dần
◦ his courage is oozing away lòng can đảm của hắn biến dần mất
English Dictionary
◊ OOZE
ooze
n 1: any thick messy substance [syn: {sludge}, {slime}, {goo}, {gook},
{guck}, {gunk}, {muck}]
2: the process of seeping [syn: {seepage}, {oozing}]
v 1: pass gradually or leak through or as if through small
openings [syn: {seep}]
2: release through one's pores, as of sweat [syn: {exude}, {exudate},
{transude}, {ooze out}]
English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ OOZE
◊ooze
bùn, slam
English Computing Dictionary
◊ OOZE
OOZE
Object oriented extension of Z. "Object Orientation in Z", S.
Stepney et al eds, Springer 1992.
 oopsla  oosd  ooze  op  op code 
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN ONZE?
◊onze
▫ tính từ
▪ mười một
▪ (thứ) mười một
◦ Page onze trang mười một
▫ danh từ giống đực
▪ mười một
▪ số mười một
▪ ngày mười một
◦ Le onze du mois ngày mười một trong tháng
▪ (thể dục thể thao) đội bóng đá
◦ Le onze de France đội bóng đá Pháp