French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN OPALISER?
◊opaliser
▫ ngoại động từ
▪ làm cho có ánh sữa
German-Vietnamese Dictionary
◊ OPALISIEREN
◊das Opalisieren
▪ {opalescence} vẻ trắng đục, vẻ trắng sữa