English-Vietnamese Dictionary
◊ OPEN-SANDWICH
◊open-sandwich
▫ danh từ
▪ bánh xăng▪ đúych trần
English Dictionary
◊ DID YOU MEAN OPEN SANDWICH?
open sandwich
n : sandwich without a covering slice of bread [syn: {open-face
sandwich}]
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN HOMME-SANDWICH?
◊homme-sandwich
▫ danh từ giống đực
▪ người đeo bảng quảng cáo