English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ OPENCAST MINING MACHINERY
◊opencast mining machinery
thiết bị khai thác lộ thiên