English-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN INSIDE LANE?
◊inside lane
▫ danh từ
▪ phần đường mà xe cộ phải chạy chậm
English Dictionary
◊ OPENSIDE PLANE
openside plane
n : a woodworking plane designed to cut rabbets [syn: {rabbet
plane}]