English-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN PENVIS?
◊penvis
▫ danh từ
▪ (động vật học) cá nóc đen sáu chấm
English Computing Dictionary
◊ OPENVMS
OpenVMS
{Virtual Memory System}