English-Vietnamese Dictionary
◊ OPERA-CLOAK
◊opera-cloak /'opзrзklouk/
▫ danh từ
▪ áo choàng đi xem hát (của đàn bà)
English Dictionary
◊ DID YOU MEAN OPERA CLOAK?
opera cloak
n : a large cloak worn over evening clothes [syn: {opera hood}]