English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ OPERATING COMPONENTS OF SYSTEM
◊operating components of system
thành phần hoạt động của hệ thống