English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ OPERATIONAL FLOW SHEET
◊operational flow sheet
sơ đồ thao tác, quá trình hoạt động