English-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN OPERATIONALISM?
◊operationalism
▫ danh từ
▪ thao tác luận
English Dictionary
◊ DID YOU MEAN OPERATIONALISM?
operationalism
n : the doctrine that the meaning of a proposition consists of
the operations involved in proving or applying it
German-Vietnamese Dictionary
◊ OPERATIONSBASIS
◊die Operationsbasis
▪ {base} cơ sở, nền, nền tảng, nền móng, đáy, chấn đế, căn cứ, đường đáy, mặt đáy, cơ số, gốc từ, Bazơ