English-Vietnamese Dictionary
◊ OPERCULATED
◊operculated /ou'pз:kjulit/ (operculated) /ou'pз:kjulitd/
▫ tính từ
▪ có nắp
▪ có vảy
English Dictionary
◊ OPERCULATED
operculated
adj : having an operculum [syn: {operculate}]
English-Vietnamese Water Dictionary
◊ DID YOU MEAN PERCOLATE?
◊percolate
▪ Lọc, thấm.
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN OPERCULAIRE?
◊operculaire
▫ tính từ
▪ (làm) nắp
◦ Valve operculaire van nắp, van đậy