English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ OPHICALCITE
◊ophicalcite
ofiolit
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN OPHICLÉIDE?
◊ophicléide
▫ danh từ giống đực
▪ (âm nhạc, từ cũ, nghĩa cũ) kèn khóa