English-Vietnamese Dictionary
◊ OPHTHALMIA
◊ophthalmia /of'θælmiз/ (ophthalmitis) /,ofθæl'maitis/
▫ danh từ
▪ (y học) viêm mắt
English Dictionary
◊ OPHTHALMIA
ophthalmia
n : severe conjunctivitis [syn: {ophthalmitis}]
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN OPHTALMIE?
◊ophtalmie
▫ danh từ giống cái
▪ (y học) viêm mắt