German-Vietnamese Dictionary
◊ PHANTASIELOS
◊phantasielos
▪ {unimaginative} không giàu óc tưởng tượng, thiếu sáng kiến, tính không sáng tạo