English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ SWAMP SHOOTING METHOD
◊swamp shooting method
phương pháp nổ mìn (làm chắc sít) đất đầm, phương pháp nổ mìn văng đất đầm (để lộ ra phần đá chặt sít)