English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ SWING-HAMMER MILL
◊swing-hammer mill
máy nghiền búa, máy nghiền đập