Vietnamese-French Dictionary
◊ TÙ ĐỒ
◊tù đồ
▪ prisonniers ; détenus
Vietnamese Dictionary
◊ TÙ ĐỒ
◊tù đồ
▪ Bọn người phạm tội.