Vietnamese-English Dictionary
◊ DID YOU MEAN SÙNG BÁI?
◊sùng bái
▫ verb
▪ to revere, to worship
Vietnamese-French Dictionary
◊ DID YOU MEAN SÙNG BÁI?
◊sùng bái
▪ vénérer; avoir un culte pour; avoir le culte de.
◦ Sùng_bái các bậc vĩ__nhân vénérer les grands hommes;
◦ Sùng_bái đồng_tiền avoir le culte de l'argent; adorer le veau d'or
◦ sùng_bái cá_nhân culte de la personnalité.
Vietnamese-German Dictionary
◊ DID YOU MEAN TÙNG BÁCH?
◊tùng bách
▪ [conifers] Koniferen, Nadelbäume
Vietnamese-Russian Dictionary
◊ DID YOU MEAN LÙNG BỐ?
◊lùng bố
▪ облава
Vietnamese Dictionary
◊ TÙNG BÁ
◊Tùng Bá
▪ (xã) h. Vị Xuyên, t. Hà Giang