Vietnamese-French Dictionary
◊ TÙNG CHINH
◊tùng chinh
▪ xem tòng_chinh
Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN TÒNG CHINH?
◊tòng chinh
▪ Gia nhập quân đội đi chiến đấu (cũ).