Vietnamese Dictionary
◊ TÙNG TUYẾT ĐẠO NHÂN
◊Tùng Tuyết đạo nhân
▪ Tức Triệu Mạnh Phủ, người Tống, có tài viết chữ rất đẹp, có thiếp của ông truyền ở đời
▪ Hoa Tiên Chữ đề thiếp Tuyết cầm theo phả đồng