Vietnamese-English Dictionary
◊ DID YOU MEAN TÚC TRỰC?
◊túc trực
▫ verb
▪ to keep watch to stand by, to sit by
Vietnamese-French Dictionary
◊ TÚC TÚC
◊túc túc
▪ xem túc
Vietnamese-German Dictionary
◊ DID YOU MEAN TỨC TỐC?
◊tức tốc
▪ [instantly] augenblicklich, sofort, sogleich
▪ [right away] auf der Stelle, sofort
Vietnamese-Russian Dictionary
◊ DID YOU MEAN CÚC CÚC?
◊cúc cúc
▪ клохтать
Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN TÂN TÚC?
◊Tân Túc
▪ (xã) h. Bình Chánh, tp. Hồ Chí Minh