Vietnamese-Russian Dictionary
◊ TÚI ĐỰNG THUỐC
◊túi đựng thuốc
▪ кисет