Vietnamese-English Dictionary
◊ TƯ TƯỞNG
◊tư tưởng
▫ noun
▪ thought, ideology
Vietnamese-French Dictionary
◊ TƯ TƯỞNG
◊tư tưởng
▪ pensée; idée.
◦ Tư_tưởng của Mác la pensée de de Marx;
◦ Tư_tưởng chính_trị idées politiques
◦ hệ tư_tưởng idéologie;
◦ Nhà tư_tưởng penseur;
◦ Tự_do tư_tưởng liberté d'opinion.
Vietnamese-German Dictionary
◊ TƯ TƯỞNG
◊tư tưởng
▪ [thought] dachte, gedacht, Gedanke
thought denken, meinen
▪ [ideology] Ideenlehre, Ideologie, Weltanschauung
Vietnamese-Russian Dictionary
◊ TƯ TƯỞNG
◊tư tưởng
▪ помысел;
▪ идея;
▪ идеологический;
▪ идейый;
▪ идеальный I;
▪ настроение;
▪ мысль;
▪ перевоспитывать;
▪ перевоспитание;
▪ идейый;
▪ идейый;
▪ единомыслие;
▪ идейно-воспитательный;
▪ идеология;
▪ разномыслящий;
▪ разломыслие;
▪ церковник;
▪ индивидуалист;
▪ единомышленник;
▪ ум;
▪ идеолог;
▪ мыслитель;
▪ сосредоточенность;
▪ сосредоточенный;
▪ сосредоточенно;
▪ собранный;
▪ сосредоточиваться;
▪ безыдейный;
▪ безыдейность;
▪ безыдейный;
▪ безыдейность;
▪ идейность;
▪ высокоидейный;
▪ мысленный;
▪ мысленно;
▪ очищение;
▪ идейно-политический;
▪ тенденция;
▪ идея;
▪ лейтмотив;
▪ идеолог;
▪ идеология;
▪ великодержавный;
▪ примиренческий;
▪ примиренчество;
▪ идейность;
▪ идейно-теоретический;
▪ идейно-художественный;
▪ свободомыслие
Vietnamese Dictionary
◊ TƯ TƯỞNG
◊tư tưởng
▪ d. 1 Sự suy nghĩ hoặc ý nghĩ. Tập trung tư tưởng. Có tư tưởng sốt ruột. 2 Quan điểm và ý nghĩ chung của con người đối với hiện thực khách quan và đối với xã hội (nói tổng quát). Tư tưởng tiến bộ. Tư tưởng phong kiến. Đấu tranh tư tưởng.