Vietnamese-Russian Dictionary
◊ DID YOU MEAN HƠI KHÔ?
◊hơi khô
▪ подсыхать;
▪ подсушиваться;
▪ подсушивать;
▪ подсушивать;
▪ подсушивать;
▪ досушивать;
▪ досушивать
Vietnamese Dictionary
◊ TƯƠI KHÔ
◊tươi khô
▪ ý nói là sự sống chết hay sự giàu nghèo