Vietnamese-French Dictionary
◊ DID YOU MEAN TỎI LÀO?
◊tỏi lào
▪ (bot.) éleutherine.
Vietnamese Dictionary
◊ TỎI GÀ
◊tỏi gà
▪ Đùi gà chặt ra.