Vietnamese-English Dictionary
◊ TỤC TĨU
◊tục tĩu
▫ adj
▪ obscene
Vietnamese-French Dictionary
◊ TỤC TĨU
◊tục tĩu
▪ obcène; trivial ; ordurier ; poivré
◦ Lời_lẽ tục_tĩu paroles obcènes
◦ Kể_chuyện tục_tĩu récit poivré
Vietnamese-German Dictionary
◊ TỤC TĨU
◊tục tĩu
▪ [obscene] obszön, unzüchtig
Vietnamese-Russian Dictionary
◊ TỤC TĨU
◊tục tĩu
▪ сальность;
▪ сальный;
▪ пошлость;
▪ похабный;
▪ пошлый;
▪ пошляк;
▪ похабщина;
▪ отборный;
▪ пакость;
▪ непристойность;
▪ непристойный;
▪ гадость;
▪ неприличный
Vietnamese Dictionary
◊ TỤC TĨU
◊tục tĩu
▪ tt. Tục và lộ liễu đến mức trắng trợn, thô lỗ chửi bới tục tĩu ăn nói tục tĩu.