Vietnamese-Russian Dictionary
◊ TỦ BÀY HÀNG
◊tủ bày hàng
▪ витрина